Jak požádat o službu

Informace pro žadatele

01

Jak požádat o přijetí do Domova pro seniory

Pokud se vy nebo osoba blízká, nacházíte se v nepříznivé životní situaci, která vyžaduje pomoc druhé osobě a jste ve věku od 60 let a splňujete podmínky pro přijetí do domova pro seniory, můžete si požádat o tuto sociální službu.

Základní informace o přijetí získá žadatele telefonicky nebo osobně v pracovní dny od 8,00 do 15 hodin v kanceláři u sociálních pracovnic.
02

Přílohy žádosti

 • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu
 • doklad o přiznání příspěvku na péči
 • důchodový výměr z České správy sociálního zabezpečení, žádá-li klient o sníženou úhradu
 • zpráva odborného lékaře (psychiatra), pokud její žadatel navštěvuje nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
 • je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům - rozsudek soudu o zbavení způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníka
03

Postup žadatele

 1. Vyplněnou žádost můžete doručit do přílohy Posudek o zdravotním stavu na adresu domova. Žádost můžete podat osobně, zaslat poštou nebo e-mailem.
 2. Žádosti oprávněných žadatelů evidujeme a řešíme postupně.
 3. Žadatel je povinen do 12 měsíců od podání žádosti sdělit, že má o službu nadále zájem. Pokud tak neučiníme předpokládáme, že už nemá o naši službu zájem a žádost bude z důkazů zařazena.
 4. Aktualizace je možná písemně, telefonicky nebo osobně u sociálních pracovníků
 5. V případě, že žádost odmítneme, bude tato žadateli vrácena s písemným odůvodněním odmítnutí.
04

Kritéria pro výběr klientů

 • zda je závislá na pomoci
 • zda má požadavek na příspěvek na péči
 • zda má zajištěnu péči
 • individuální situace žadatele
 • zda čerpá sociální služby
 • jaké jsou bytové podmínky
 • zda je účastníkem odboje
 • doba od přijetí žádosti
 • věk
 • další okolnosti hodné zvláštního zřetele
05

Nástup do domova

O možnosti nástupu do domova vyrozumí žadatele sociální pracovnice domova.
 

Klient by měl mít při nástupu s sebou:
 • platný občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • poslední výměr důchodu z ČSSZ, žádá-li o sníženou úhradu
 • zdravotní dokumentace obvodního lékaře
 • léky, které potřebuje na nejbližší 3 dny po nástupu
06

Upozornění

Při nástupu je nutné zaplatit část úhrady za pobyt a stravu ode dne nástupu do konce daného měsíce a poměrnou část přiznaného příspěvku na péči. 

Další informace Vám ochotně poskytne sociální pracovnice domova.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
12. 07. 2022 Žádost o přijetí .pdf 182 kB Stáhnout
24. 07. 2022 Posudek o zdravotním stavu .doc 56 kB Stáhnout
12. 07. 2022 Orientační seznam vhodného ošacení .pdf 93 kB Stáhnout

Kontaktní osoby

sociální pracovnice
Mgr. Marie Přidalová
sociální pracovnice
Bc. Monika Zouharová

Mohlo by vás zajímat